wtorek, 21 maja 2024; w sklepie jest 4954 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Regulamin sprzedaży i użytkowania (e-booków)
REGULAMIN SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA
PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH (E-BOOKÓW)

 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) dostępnych w ofercie księgarni internetowej Wydawcy (www.oddk.pl), w tym wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Wydawcy.
   
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Wydawcy www.oddk.pl oraz w opisie każdego z dostępnych w ofercie Wydawcy e-booków.
   
 3. Kupujący, składając zamówienie na zakup e-booka, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) oraz Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
   
 4. Umowa pomiędzy Kupującym a Wydawcą zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego.
   
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta.
   
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Regulaminu.
 
DZIAŁ II
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA E-BOOKI
 
 1. Przed złożeniem zamówienia, którego przedmiotem jest e-book, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   
 2. Zamówienia, których przedmiotem jest e-book, realizowane są wyłącznie na podstawie przedpłaty dokonanej przez Kupującego (przelew, przelew online, PayU).
   
 3. Zakupiony i opłacony e-book zostanie udostępniony Kupującemu: 
  a) w przypadku płatności PayU – niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty,
  b) w przypadku płatności przelewem – w dzień roboczy (pon. – pt.), po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Wydawnictwa lub po udokumentowaniu przez Kupującego dokonania wpłaty.
   
 4. Zakupiony e-book jest udostępniany poprzez link wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Do maila dołączona zostanie również faktura VAT (plik pdf) dokumentująca dokonanie zakupu.
   
 5. W przypadku, gdy Kupujący opłaci zamówienie poprzez płatność PayU, faktura VAT dokumentująca zakup zostanie wysłana osobnym e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego w zamówieniu, w tym samym dniu lub kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu dokonania wpłaty.
   
 6. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail: oddk@oddk.pl) w ciągu 5 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
   
 7. W celu pobrania e-booka należy kliknąć w link przesłany w e-mailu i zainstalować plik na dysku komputera.
   
 8. Jeśli przedmiotem zamówienia Kupującego, oprócz e-booków, są również publikacje niecyfrowe lub produkty cyfrowe sprzedawane na nośnikach (CD, pendrive), zostaną one przesłane na wskazany w zamówieniu adres Kupującego wraz z dokumentem wydania magazynowego (WM). 

DZIAŁ III
LICENCJA
 
 1.  Wydawca oświadcza, że jest jedynym prawnym właścicielem e-booka oraz że e-book jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości.
   
 2. Wszystkie e-booki oferowane przez sklep internetowy Wydawcy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 3.  Z chwilą wysłania e-booka na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres poczty elektronicznej Wydawca udziela Kupującemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej Kupującego do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z zakupionych e-booków.
   
 4. Potwierdzeniem udzielonej licencji jest faktura zakupu.
   
 5. Kupujący ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   
 6. Kupujący nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Wydawcę.
   
 7. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach.
   
 8. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby zakupiony e-book nie został wykorzystany niezgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
 9. W przypadku wykorzystywania przez Kupującego e-booków niezgodnie z prawem Wydawca może kierować wobec Kupującego wszelkie roszczenia z tego tytułu. 
 
 
DZIAŁ IV
ZABEZPIECZENIA E-BOOKA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
 
 1. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (WATERMARK). Zabezpieczenie to dotyczy zarówno warstwy technicznej (zabezpieczenie niewidoczne dla Kupującego, umożliwiające Wydawcy identyfikację i powiązanie pliku z jego właścicielem), jak i warstwy wizualnej (poprzez widoczne wskazanie danych Kupującego w pliku).
   
 2. Zapis i uruchomienie e-booka odbywa się poprzez pobranie z udostępnionego przez Wydawcę na adres mailowy Kupującego linku i zainstalowanie go na dysku komputera przy pomocy dedykowanego instalatora (plik exe).
   
 3. Po zainstalowaniu e-book (w formacie PDF) jest uruchamiany za pomocą inicjalizatora, który sprawdza dostępność aktualizacji zakupionego pliku, o czym informuje Użytkownika i umożliwia pobranie nowszej wersji e-booka.
   
 4. Aby skutecznie pobrać i użytkować e-book Kupujący powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  a) dostęp do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  d) posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows,
  c) posiadanie programu do odczytu plików PDF (Acrobat Reader).
 
DZIAŁ V
GWARANCJA
 
 1. Kupującemu przysługuje gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia zakupu e-booka, wskazanego na fakturze VAT.
   
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie poprawność zapisu danych cyfrowych pliku.
   
 3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności problemów technicznych spowodowanych niespełnieniem przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
   
 4. Gwarancja nie obejmuje również szkód wynikłych z wadliwego działania odbiornika, komputera lub systemu operacyjnego, szkód spowodowanych przez wadliwe działanie sieci energetycznej, uszkodzeń na nośnikach, na których e-book jest przechowywany i użytkowany, oraz innych błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania pliku.
    
DZIAŁ VI
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
   
 2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Nabywcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
   
 3. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie doszło do pobrania pliku na dysk komputera. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
   
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący, o którym mowa w pkt 3 Działu VI Regulaminu, powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie (e-mail), w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
   
 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Działu VI niniejszego Regulaminu,stanowić będzie podstawę do wystawienia korekty faktury VAT dotyczącej zakupu e-booka oraz zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego. Zwrot środków nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiona zostanie korekta faktury zakupu e-booka.
   
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134)  prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 3 Działu VI niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.


Karnet Abonament szkoleniowy
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
280,00 zł + 5% VAT
(brutto: 294,00 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor