poniedziałek, 24 czerwca 2024; w sklepie jest 4960 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Regulamin Webinariów
Regulamin internetowych usług szkoleniowych (Webinariów) organizowanych przez ODDK Sp. z o.o. Sp.k.
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wirtualnej platformy komunikacyjnej, zwanych dalej Webinarium.
 
§ 2 Definicje
 1. Organizator (Usługodawca) oraz Administrator danych osobowych – ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Westerplatte 32A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000453341, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy, Regon 001272309,
  NIP 584 030 54 19, BDO 000035465.
 2. Usługobiorca – podmiot, który zakupił u Organizatora usługę szkoleniową z przeznaczeniem dla siebie, swoich pracowników lub osób trzecich.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna wyznaczona przez Usługobiorcę do uczestnictwa w Webinarium.
 4. Platforma – aplikacja umożliwiająca wirtualną komunikację prowadzącego szkolenie z uczestnikami Webinarium, realizowaną w trybie rzeczywistym lub w formie dostępu do zasobów zarchiwizowanych.
 5. Administrator Webinarium (serwisu) – osoba wyznaczona przez Organizatora do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi szkoleniowej, w szczególności poprzez nadzór nad środkami komunikacji elektronicznej oraz funkcjonowaniem Platformy komunikacyjnej.
 
§ 3 Realizacja umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych
 1. Po zawarciu umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych korespondencja między Organizatorem a Usługobiorcą w celu realizacji umowy prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e-mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w zamówieniu.
 2. Korespondencję wysłaną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail uznaje się za skutecznie doręczoną.
 3. W ramach zawartej umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych Organizator umożliwi Usługobiorcy (lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi) udział w Webinarium. Jeżeli było to przedmiotem złożonej oferty, Organizator udostępni Usługobiorcy również zapis cyfrowy z tego szkolenia.
 4. Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e-mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w zamówieniu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień terminu Webinarium, udostępni Uczestnikowi link i hasło umożliwiające zalogowanie się do platformy szkoleniowej i uczestnictwo w Webinarium.
 5. Uczestnik na dwa dni przed Webinarium oraz w dniu, w którym odbędzie się Webinarium, otrzyma od Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e-mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w zamówieniu i/lub SMS-em na numer wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu informację przypominającą o terminie rozpoczęcia szkolenia.
 6. Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Webinarium. Zaświadczenie w formacie PDF zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e-mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w zamówieniu.
 7. Jeśli przedmiotem złożonej oferty jest również udostępnienie Uczestnikowi zapisu cyfrowego z Webinarium, Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej przekaże go Uczestnikowi w formie linku do pobrania pliku instalacyjnego (.exe), w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się szkolenie.
 8. W celu skutecznej realizacji umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych Uczestnik zobowiązany jest spełnić wymagania techniczne, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 9. Usługobiorca, w zakresie objętym umową zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego, w szczególności prawa autorskiego, oraz zasad niniejszego Regulaminu i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność również za wyznaczonego przez siebie Uczestnika Webinarium.
 10. Zapis cyfrowy, o którym mowa w § 3 ust. 7, jest chroniony prawem autorskim. Zasady jego użytkowania regulują zapisy licencji dostarczanej Uczestnikowi.
 
§ 4 Wymagania techniczne
 1. Prawidłowe korzystanie z Platformy wymaga:
  a) dostępu do Internetu, zalecana przepustowość łącza to minimum 10 Mb/s;
  b) zainstalowania aktualnej wersji przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome;
  c) użytkowania komputera umożliwiającego transmisję dźwięku (gniazdo słuchawkowe, głośniki) i obrazu;
  d) posiadania aktywnego konta e-mail.
 2. Skuteczne korzystanie z usług  szkoleniowych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzależnione jest od spełnienia przez Uczestnika następujących wymagań technicznych:
  a) dostęp do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows 7/8/10,
  d) posiadanie programu Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 4GB.
 3. W celu zapewnienia dobrej jakości transmisji danych podczas Webinarium Organizator zaleca Uczestnikowi:
  a) zaktualizowanie oprogramowania (Windows, przeglądarki internetowe),
  b) uruchomienie przeglądarki, w której odtwarzane jest Webinarium, w trybie prywatnym (incognito),
  c) wyłączenie działających w tle programów, które mogą niepotrzebnie zużywać zasoby komputera, np. Teams, Spotify, antywirus etc. (na czas trwania szkolenia).
 4. W przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy komunikacyjnej, które nie wynikają z niespełnienia przez Uczestnika wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy, Uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem serwisu: webinaria@oddk.pl, który podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia Uczestnikowi prawidłowego korzystania z Platformy i udziału w Webinarium.
 
§ 5 Zasady uczestnictwa w Webinarium
 1. Logując się do Platformy komunikacyjnej, każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i innych informacjiumożliwiających korzystanie z Platformy komunikacyjnej. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło w sposób uniemożliwiający poznanie go przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych Uczestników  , a Administrator Webinarium ma prawo zablokować Uczestnikom zgłoszonym przez Usługobiorcę dostęp do Platformy.
 3. Logowanie do Platformy nieuprawnionych osób będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą Usługobiorcy, którego login został wykorzystany w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym  dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich. Każdy uczestnik, który zidentyfikuje takie treści powinien niezwłocznie zgłosić je   Administratorowi Webinarium.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania, wypowiedzi oraz teksty publikowane przez Uczestników podczas Webinarium.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Administratorzablokuje dostęp Uczestnika do Platformy, a Usługobiorcy nie przysługuje rekompensata z tytułu wykluczenia z Webinarium.
 
§ 6 Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w transmisji danychspowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury informatycznej Usługobiorcy lub Uczestnika z Platformą komunikacyjną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Organizatora niezależne.
 4. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  a) awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  b) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Organizator nie odpowiada,
  c) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
 5. Webinarium może zostać odwołane z przyczyn losowych. W takim przypadku Organizator zaproponuje udział w Webinarium w innym terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora i nie może to stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń.
 
§ 7 Własność intelektualna i prawa autorskie
 1. Wszelkie zasoby informacyjne, w każdej formie, tj. graficznej, tekstowej, transmisji dźwięku lub/i obrazu, udostępnione Uczestnikom Webinarium podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami prawa.
 2. Organizator udziela Usługobiorcy niezbywalnej licencji na wykorzystanie tych zasobów wyłącznie na potrzeby własne bez prawa powielania, reprodukowania, udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie ani też prawa udzielania dalszych licencji.
 3. Usługobiorca/Uczestnik nie ma uprawnień do utrwalania dźwięku lub/i obrazu z przebiegu Webinarium bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Organizator zachowuje wyłączne prawo do rejestracji, archiwizacji, powielania i udostępniania zapisu przebiegu Webinarium. Uczestnik, logując się do Platformy, wyraża zgodę na powyższe działania.
 
§ 8 Odstąpienie od umowy i reklamacje
 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu Webinarium w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
 2. Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od umowy zakupu Webinarium przysługuje w ciągu 3 dni, od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
 3. Usługobiorca traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą przekazania na wskazany przez niego adres mailowy linku i hasła dostępu do Webinarium.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest przekazać stosowne oświadczenie na adres  z zachowaniem terminów wskazanych w § 8 ust. 1 lub § 8 ust. 2. Oświadczenia przekazane Organizatorowi w innej formie lub na inny adres mailowy uznaje się za bezskuteczne.
 5. Odstąpienie od umowy jest wyłączną podstawą do wystawienia korekty dokumentu sprzedaży dotyczącego zakupu Webinarium oraz zwrotu pieniędzy na rachunek Usługobiorcy, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono korektę dokumentu sprzedaży.
 6. Zakłócenia w funkcjonowaniu Webinarium mogą być reklamowane przez Usługobiorcę bądź Uczestnika poprzez zgłaszanie Organizatorowi nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres webinaria@oddk.pl. 
 7. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości niniejszego Regulaminu czy niezastosowania się przez Uczestnika do wskazówek udzielanych na bieżąco za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio przez Administratora.
 
§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika   jest ODDK Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres rodo@oddk.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.
 2. Przystępując do umowy zakupu internetowej usługi szkoleniowej, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych oraz danych zgłoszonych Uczestników.
 3. Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania oraz że podanie danych jest dobrowolne.
 4. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 5. Akceptując postanowienia Regulaminu, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Organizator może przetwarzać bez jego zgody dane Usługobiorcy i Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj.:
–   imię i nazwisko,
–   adres poczty elektronicznej,
–   telefon kontaktowy.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów zakupu internetowych usług szkoleniowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie https://sklep.oddk.pl/;s,teksty,id,149. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika z usług szkoleniowych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. 


Karnet Abonament szkoleniowy
BHP w praktyce (z suplementem elektronicznym)
zapowiedź wydawnicza
300,00 zł + 5% VAT
(brutto: 315,00 zł)
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym)
230,00 218,50 zł + 5% VAT
(brutto: 229,43 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor