czwartek, 30 marca 2023; w sklepie jest 4846 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Zarządzanie opłatą przedszkolną – wzory pism i decyzji (e-book z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Zarządzanie opłatą przedszkolną – wzory pism i decyzji (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1377e
objętość: 129 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2020
wersja: 1.2
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-816-9
cena:
220,00 zł + 5% VAT
(brutto: 231,00 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, stanowiąc jednocześnie, że opłaty te są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.
 
Przyjęcie takiej regulacji powoduje to, że organy jednostek samorządu terytorialnego właściwe w sprawie tej opłaty muszą stosować procedury postępowania, o których jest mowa w Kodeksie postępowania administracyjnego, przy odpowiednim wsparciu przepisów działu III Ordynacji podatkowej, prowadząc postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie i na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Opracowanie zawiera 38 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych, m.in. postanowień, wezwań, zawiadomień i decyzji, które powinien stosować, realizując zadania określone w art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ właściwy ws. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (p.p.w.p. JST).
 
Niniejsza publikacja wskaże:
  • jak przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jak zarządzać opłatą w sytuacji, kiedy dokonana przez rodzica (opiekuna prawnego) wpłata nie jest zgodna z wydaną decyzją;
  • jakie elementy powinna zawierać decyzja w sprawie odroczenia (rozłożenia na raty) zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jak powinien wyglądać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • jak skonstruować oświadczenie rodzica (opiekuna) o spełnianiu warunków do ubiegania się o częściowe (całkowite) zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST;
  • jakie elementy powinno zawierać upoważnienie do podejmowania czynności urzędowych oraz do wydawania postanowień i decyzji w imieniu organu właściwego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w p.p.w.p. JST.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera prezentowane w książce wzory dokumentów. Wzory występujące w suplemencie są w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie dostosowanie wzorów do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce). Do zainstalowania suplementu jest wymagany system operacyjny Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:
Zarządzanie opłatą przedszkolną
 
1. Uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.1. Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez JST
1.2. Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.3. Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
1.4. Zarządzenie w sprawie stawek za wyżywienie w placówce przedszkolnej
2. Ustalenie zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.2. Ewidencja rozliczenia pobytu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym
2.3. Ewidencja korzystania z wyżywienia przez dziecko w przedszkolu / oddziale przedszkolnym
2.4. Postanowienie o wyznaczeniu tymczasowego przedstawiciela dla osoby nieobecnej w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.5. Zawiadomienie strony / opiekuna prawnego o konieczności wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.6. Wezwanie strony / opiekuna prawnego do udziału w podejmowanych czynnościach w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.7. Protokół czynności urzędowych dotyczący podejmowanych czynności urzędowych w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.8. Adnotacja urzędowa dotycząca podejmowanych czynności urzędowych w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.9. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.10. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.11. Decyzja o ustaleniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.12. Pismo przekazujące odwołanie od decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.13. Postanowienie o uzupełnieniu / sprostowaniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.14. Postanowienie o uzupełnieniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
2.15. Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w decyzji w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
3. Zarządzanie opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego
3.1. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych
3.2. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych
3.3. Postanowienie o rozliczeniu dokonanej wpłaty w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego na poczet zaległości podatkowych
4. Windykacja opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie
4.1. Upomnienie dotyczące zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego
4.2. Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
5. Zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie
5.1. Wniosek w sprawie całkowitego / częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
5.2. Decyzja o zastosowaniu zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6. Ulgi w spłacie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.1. Wezwanie strony / opiekuna prawnego do udziału w podejmowanych czynnościach w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
6.2. Protokół sporządzony na okoliczność badania sytuacji wnioskodawcy
6.3. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.4. Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
6.5. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / umorzeniu odsetek za zwłokę / umorzeniu opłaty prolongacyjnej
6.6. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / umorzeniu odsetek za zwłokę / umorzeniu opłaty prolongacyjnej
7. Upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie opłat
7.1. Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
7.2. Upoważnienie do załatwiania spraw
7.3. Upoważnienie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST
7.4. Upoważnienie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej JST
7.5. Upoważnienie dla pracownika do doręczania pism
 
 
 

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor