czwartek, 30 marca 2023; w sklepie jest 4846 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (e-book z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1370e
objętość: 240 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2020
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-813-8

cena:
250,00 zł + 5% VAT
(brutto: 262,50 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzić tzw. orzecznictwo wierzycielskie, a także ściśle współpracować z organami egzekucyjnymi.
Stopniowo też postępowanie egzekucyjne oraz wydawanie orzeczeń przez wierzyciela będzie realizowane za pomocą systemów teleinformatycznych.

Niniejszy e-book to zbiór ponad stu wzorów różnych pism procesowych, które zgodnie ze swoją pozycją procesową powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. W opracowaniu uwzględniono rozwiązania przewidziane dla wierzycieli wchodzące w życie z dniem 30 lipca 2020 roku oraz z dniem 20 lutego 2021 roku.

Publikacja jest adresowana do wierzycieli należności pieniężnych oraz pracowników urzędów obsługujących wierzycieli sfery administracji publicznej.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych

1. Zasady ogólne (art. 1–18 u.e.a.)
1.1. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
1.2. Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego będącego osobą fizyczną – wariant I
1.3. Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego będącego osobą fizyczną – wariant II
1.4. Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną – wariant I
1.5. Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną – wariant II
1.6. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie uchybienia terminu do wniesienia środka prawnego
1.7. Upoważnienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
1.8. Upoważnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
2. Rejestr Należności Publicznoprawnych (art. 18a–18u u.e.a.)
2.1. Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2.2. Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2.3. Wzór uchwały rady powiatu wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2.4. Wzór uchwały sejmiku województwa wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2.5. Wzór postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego sprzeciwu
2.6. Wzór postanowienia w sprawie rozpoznanego sprzeciwu
3. Organy egzekucyjne (art. 19–25 u.e.a.)
3.1. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych / wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego
4. Zasady prowadzenia egzekucji (art. 26–55b u.e.a.)
4.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
4.2. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego  – wariant I
4.3. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego – wariant II
4.4. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego – wariant III
4.5. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego – wariant IV
4.6. Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego – wariant V
4.7. Postanowienie o utracie tytułu wykonawczego
4.8. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności ponownemu tytułowi wykonawczemu
4.9. Zawiadomienie zobowiązanego o wniesieniu sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego
4.10. Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego
4.11. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ostateczności postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego
4.12. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji
4.13. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji
4.14. Zawiadomienie wierzyciela (wariant I – ograniczenie postępowania egzekucyjnego)
4.15. Zawiadomienie wierzyciela (wariant II – kontynuowanie postępowania egzekucyjnego)
4.16. Zawiadomienie wierzyciela (wariant III – aktualizacja kwoty objętej postępowaniem egzekucyjnym)
4.17. Zawiadomienie wierzyciela (wariant IV – wniosek o ograniczenie kwoty objętej postępowaniem egzekucyjnym wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania)
4.18. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia
4.19. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej – wariant I
4.20. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej – wariant II
4.21. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej – wariant III
4.22. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej – wariant IV
4.23. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego
4.24. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego
4.25. Zawiadomienie o okresie, za który nie nalicza się odsetek za zwłokę
4.26. Zawiadomienie – informacja o składniku majątkowym lub źródle dochodu zobowiązanego
4.27. Zawiadomienie sporządzone przez wierzyciela w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej
4.28. Wniosek wierzyciela o podjęcie środków zabezpieczających
4.29. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia należności pieniężnych
4.30. Postanowienie w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
4.31. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ostateczności postanowienia w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej
4.32. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z zarzutem
4.33. Wniosek wierzyciela o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego w związku z zarzutem
4.34. Wniosek wierzyciela o zabezpieczenie w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku z zarzutem
4.35. Żądanie wierzyciela wstrzymania postępowania z uwagi na wniesione powództwo
4.36. Wniosek wierzyciela – żądanie informacji i wyjaśnień
4.37. Wezwanie zobowiązanego przez wierzyciela do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu
4.38. Protokół sporządzony przez wierzyciela – oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego
4.39. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie odstąpienia od czynności egzekucyjnych
4.40. Skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
5. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 56–61)
5.1. Zawiadomienie wierzyciela – obowiązek związany ze zobowiązanym
5.2. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
5.3. Zawiadomienie wierzyciela – zawieszenie postępowania egzekucyjnego – wariant I
5.4. Zawiadomienie wierzyciela – zawieszenie postępowania egzekucyjnego – wariant II
5.5. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o uchyleniu czynności egzekucyjnych
5.6. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
5.7. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
5.8. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
5.9. Wniosek wierzyciela o wszczęcie ponownego postępowania egzekucyjnego
6. Zbieg egzekucji (art. 62–63a)
6.1. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zakończenia egzekucji sądowej
7. Koszty egzekucyjne (art. 64–66)
7.1. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych
7.2. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
7.3. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
7.4. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
7.5. Wniosek wierzyciela o zwrot kosztów egzekucyjnych
7.6. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie obciążenia kosztami egzekucyjnymi
7.7. Wniosek wierzyciela w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
7.8. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
8. Egzekucja należności pieniężnych (art. 67–115g)
8.1. Pismo wierzyciela – przesłanie tytułów wykonawczych do uregulowania
8.2. Wniosek wierzyciela o pokrycie należności zobowiązanego
8.3. Wniosek wierzyciela o wyjawienie majątku zobowiązanego / dłużnika
8.4. Wniosek wierzyciela o umorzenie dokumentu
8.5. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzeniem za dozór
8.6. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie licytacji – wariant I
8.7. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie licytacji – wariant II
8.8. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie prowadzenia egzekucji z wydzielonej części nieruchomości i oszacowania jej wartości
8.9. Zarzut wierzyciela do opisu i oszacowania wartości nieruchomości
8.10. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości
8.11. Zgłoszenie wierzytelności na dzień licytacji
8.12. Wniosek wierzyciela o inną formę ogłoszenia licytacji
8.13. Skarga wierzyciela dotycząca obwieszczenia o licytacji
8.14. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie oddalenia skargi dotyczącej obwieszczenia o licytacji
8.15. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości
8.16. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przybicia
8.17. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przyznania własności
8.18. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zaliczenia środków pieniężnych pozostałych po podziale kwoty uzyskanej z egzekucji
8.19. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji
8.20. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy albo z wykonania prawa majątkowego
8.21. Oświadczenie wierzyciela o wysokości zaspokojenia z każdej ze sprzedanych nieruchomości
9. Postępowanie zabezpieczające (art. 154–166m)
9.1. Wniosek wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia należności
9.2. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie odmowy dokonania zabezpieczenia
9.3. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zmiany zakresu zabezpieczenia
9.4. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie uchylenia zabezpieczenia
9.5. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zabezpieczenia
9.6. Wniosek w sprawie wpisu hipoteki przymusowej
9.7. Wniosek w sprawie wpisu do zbioru dokumentów zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości
9.8. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu / zarządzeniu zabezpieczenia
10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (art. 168a–168eb)
10.1. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej
11. Przepisy wprowadzające i końcowe (art. 169–174)
11.1. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wyłączenia w stosunku do zobowiązanego
 

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor