wtorek, 16 kwietnia 2024; w sklepie jest 4949 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1375e
objętość: 264 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2020
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-814-5
cena:
250,00 zł + 5% VAT
(brutto: 262,50 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze opracowanie odnosi się zarówno do postępowania dotyczącego opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jak i do postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W opracowaniu zawarto zbiór 84 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych.
 
Niniejsza publikacja podpowie:
  • jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia opłaty za oddawanie odpadów komunalnych;
  • jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • jak orzec o utracie prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku naruszenia zasad kompostowania bioodpadów;
  • jak wydać decyzję w przypadku naruszenia zasad selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
  • jak na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej powołać świadka;
  • jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić kontrolę podatkową w zakresie wykonywania obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. e-standardu kontroli podatkowej;
  • jak sporządzić zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz wykroczenia karnego skarbowego;
  • jak zabezpieczyć interesy strony, która nie może skutecznie występować w postępowaniach.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów

1. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych
1.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych
1.2. Wezwanie strony do przedłożenia oryginału dokumentu
1.3. Postanowienie o przesłuchaniu strony
1.4. Postanowienie o powołaniu na świadka
1.5. Postanowienie o odmowie powołania na świadka
1.6. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
1.7. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych
1.8. Decyzja w sprawie przedłużenia obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych
2. Czynności sprawdzające
2.1. Wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji podatkowej
2.2. Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonej deklaracji podatkowej
2.3. Wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości w złożonej deklaracji podatkowej / załącznikach do deklaracji
2.4. Korekta deklaracji podatkowej / załączników do deklaracji
2.5. Zawiadomienie o nieuznaniu korekty deklaracji podatkowej
3. Przedstawiciel w postępowaniu podatkowym
3.1. Wniosek do sądu rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych / osoby nieobecnej
3.2. Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego
3.3. Wniosek o wyznaczenie adwokata / radcy prawnego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego
3.4. Wniosek o wyznaczenie doradcy podatkowego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego
3.5. Wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie kuratora spadku
4. Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.1. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości
5. Postępowanie podatkowe w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.1. Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia
5.2. Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
5.3. Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na brak deklaracji / wątpliwości co do złożonej deklaracji
5.4. Zawiadomienie organu gminy / właściciela nieruchomości o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
5.5. Postanowienie / wezwanie w sprawie przedstawienia dowodu
5.6. Postanowienie / zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu
5.7. Wezwanie strony do czynności urzędowej
5.8. Adnotacja urzędowa w sprawie podatkowej
5.9. Protokół sporządzony na okoliczność
5.10. Protokół przesłuchania strony
5.11. Protokół oględzin
5.12. Postanowienie o powołaniu na świadka
5.13. Postanowienie o odmowie powołania na świadka
5.14. Postanowienie / zgoda na oświadczenie strony zastępujące dowód
5.15. Oświadczenie składane przez stronę zastępujące dowód w sprawie
5.16. Zawiadomienie o prawie zapoznania się z aktami sprawy
5.17. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy
5.18. Decyzja o umorzeniu z urzędu postępowania podatkowego
5.19. Decyzja o umorzeniu na wniosek strony postępowania podatkowego
5.20. Decyzja o utracie prawa do zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.21. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.22. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.23. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
5.24. Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego w decyzji
5.25. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji
5.26. Pismo przekazujące odwołanie do organu odwoławczego
5.27. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji
5.28. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania
6. Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6.1. Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości
6.2. Decyzja w sprawie określania wysokości nadpłaty w opłacie
6.3. Decyzja w sprawie określania wysokości nadpłaty w opłacie
6.4. Decyzja w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie
6.5. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w opłacie na poczet zaległości
6.6. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w opłacie na poczet bieżących zobowiązań podatkowych
6.7. Karta odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej
7. Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.1. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia deklaracji podatkowej
7.2. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty / rozłożeniu na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.3. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty / rozłożeniu na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.4. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.5. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (I)
7.6. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (II)
7.7. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (III)
7.8. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (IV)
8. Kontrola podatkowa
8.1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie
8.2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych
8.3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego
8.4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli podatkowej
8.5. Postanowienie o umorzeniu kontroli podatkowej
8.6. Wniosek o wydanie dokumentów na czas kontroli
8.7. Postanowienie o wezwaniu strony lub innej osoby uwzględniające obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów
8.8. Żądanie dokumentów od kontrahenta
8.9. Pokwitowanie otrzymania dokumentów na czas trwania kontroli
8.10. Wniosek do prokuratury o wyrażenie zgody na kontrolę
8.11. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora
8.12. Protokół badania ksiąg rachunkowych
8.13. Protokół sporządzony na okoliczność wykonanych czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika
8.14. Wniosek o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy
8.15. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli
8.16. Protokół kontroli podatkowej
8.17. Postanowienie o nieuwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli
8.18. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli
9. Odpowiedzialność za wykroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9.1. Zawiadomienie o uporczywym niepłaceniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9.2. Zawiadomienie o utrudnianiu kontroli podatkowej
9.3. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9.4. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia złożenia informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, niezgodnej ze stanem faktycznym
 

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor